Проценката на веројатноста е најголемото оружје на играчите и обложувалниците во борбата за добивка.

Коефициентите на обложувалниците секогаш зависат од основната проценка на веројатност, што е всушност проценка за секој исход. Се изразува во проценти, кои подоцна стануваат коефициенти за сите можни исходи.

За да се пресмета веројатноста, обложувалницата мора прво да го знае теоретскиот процент на исплата за тој настан. За пресметување се користат коефициентите и исходот на настанот.

Пример:

Настан со коефициенти

1: 1.80
X: 3.00
2: 4.50
Прво, 100 се дели со сите коефициенти, и сите добиени суми се собираат. Следен чекор е да се подели 100 со добиената сума.
Чекор 1: (100 / 1.80 = 55.56) + (100 / 3.00 = 33.33) + (100 / 4.50 = 22.22). = 111.11
Чекор 2: 100 / 111.11 = 0.90 = 90%
Обложувалницата пресметала процент на теоретска исплата од 90%.

Сега кога ги имате коефициентите и теоретскиот процент на исплата, можете да ја пресметате веројатноста. Ова се прави со делење на процентот на теоретска исплата со секој од коефициентите.

1: 0.90 / 1.80 = 0.50 = 50%

X: 0.90 / 3,00 = 0,30 = 30%

2: 0.90 / 4.50 = 0,20 = 20%