Вредноста на облогот ја претставува вредноста која е изразена како сооднос од коефициентот и веројатноста на одреден исход и најчесто е изразена во процент.

Вредноста на облогот се пресметува математички, дали се исплаќа одреден облог. Ако вредноста е >100 тоа значи дека облогот има висока вредност, додека ако е <100 нема вредност.

Карактеристично за концептот е што во теорија, играчите кои можат точно да ја пресметаат веројатноста на исходот на натпреварите, добиваат исплата еднаква на просечната вредност на натпреварите на кои се обложиле. Во пракса, никој не може точно да ја пресмета веројатноста на сите натпревари, но важно е секогаш вредноста да е над 100, доколку сакаат да имаат добивка.