Рамно обложување или обложување со иста сума е систем на обложување каде поставувате облоси со иста сума, ист влог.
Ова обложување се базира врз основа на капиталот на играчот, односно одредувате процент од капиталот и го играте на сите облози. На пример одредувате 3% од вкупниот капитал, и сите облози се со тој влог од 3%, без разлика на коефициентите.е врз основа на капиталот.
Предизвикот е постепена оптимизација, односно прилагодување на влоговите во однос на зголемувањето или намалувањето на капиталот.