Профит е знак дека вкупната добивка на играчот е поголема од вкупниоте облози.

Профит остваруваат мал број на играчи.Поголемиот дел од играчите, на подолг временски рок, ќе ги изгубат облозите

За профитирање потребно е: информираност, познавање од математика/веројатност, дисциплина, управување со парите, односно креирање на капитал за обложување. Сето ова е добра основа да се создаде предуслов за профитабилно обложување.