Обложување каде играчите пред а да постават облог, математички го пресметуваат односот помеѓу понудените коефициенти од страна на обложувалницата и личната проценка на веројатноста на одреден исход.