Облог е поставување пари на одреден исход на некој настан.