Малајски формат на коефициенти се коефициенти изразени во децимали, кои можат да бидат позитивни и негативно и за основа ја имаат вредноста 1.00 единици.

Доколку коефициентот е позитивен (над 0) покажува колку единици ќе добиете доколку вложите една единица.

Доколку коефициентот е негативен (под 0) покажува колку единици треба да вложите, за да добиете една единица. 

Формула:

Кога се позитивни:

Влог x Коефициент = Добивка

Кога се негативни:

Влог / Коефициент = Добика

 

Пример:

  • 0.15 = 1.15 во европски формат.
  • 0.70 = 1.70 во европски формат.
  • -0.87 = 2.15 во европски формат.
  • -0.13 = 8,50 во европски формат.