Коефициентите прикажани во дробки уште се викаат и англиски формат на коефициенти. Именителот, односно бројот од десната страна  е сумата на облогот, а броителот, бројот од левата страна е добивката.

Пример

Коефициент 3/1 значи дека ако вложите 1 единица, доивате нето добивка од 3 единици, ова е еднакво на коефициент 4.00 во децимали.

Коефициент од 11/08 значи дека ако вложите 8 единици, добивате нето од 11 единици,