Индонезискиот формат на коефициенти е претставен како број со две децимали.

Доколку коефициентот е позитивен (над 0) означува колку единици ќе добиете доколку вложите само една. Ако коефициентот е негативен (под 0), означува колку треба да вложите за да добиете една единица.  Значи сличен принцип како и Американскиот формат, само со 1 наместо 100 единици.

Пример:

  • 1.70 = 2.70 во европски формат
  • 0.45 = 1.45 во европски формат
  • -3.00 = 1.33 во европски формат
  • -6.67 = 1.15 во европски формат