IBAN е кратенка за Интернационален број на банкарска сметка (International Bank Account Number).

 IBAN e Интернационалната верзија на бројот на вашата сметка, и е поставен за олеснување на интернационални трансакции. IBAN бројот е секогаш уникате, односно еден број припаѓа на една сметка. Секој IBAN се состои од повеќе каракери, во зависност од државата.