Англиски формат на коефициенти  се коефициентите прикажани како дробки. Именителот, односно бројот од десната страна,  е сумата на облогот, а броителот, бројот од левата страна е добивката.

Пример:

Коефициент 3/1 значи дека ако вложите 1 единица, добивате нето добивка од 3 единици, ова е еднакво на коефициент 4.00 во децимали.

Коефициент од 11/08 значи дека ако вложите 8 единици, добивате нето од 11 единици, еднакво на коефициент 1.73 во децимали.