Комбиниран облог го сочинуваат различни системи. Следуваат најпознатите начини кои се составен дел на комбинираниот облог.

Комбиниран облог

Систем „Parlay“ – систем за комбиниран облог за почетници

Овој систем на кладење е идеален за почетници затоа што се смета за еден од најмалку ризичните системи за кладење. Исто така играчите не мора да имаат голема „банка“ или да ставаат големи облози од својата банка.

Услови за овој систем:

 • Да се формира сопствена „банка“ – односно да се дефинираат расположливите средства
 • Следно се одбира почетниот влог
 • Треба да се избери коефициент по желба, препорачани коефициенти се оние од минимум 2,00.

Правила:

Суштина на овој систем е тоа играчот да ја реинвестира почетната добивка како влог за следно кладење во зависност од тоа дали претходниот облог бил успешен или не. Нормално е играчот сам да го одредува износот на финансиите за кладење, лимитот на средствата и почетниот влог.

Пример за кладење со помош на Parlay системот:

 • Банка – 200 €;
 • Почетен влог – 1 €;
 • Коефициент за кладење – 2,00;
 • Кругот се состои од низа од 4 облози

За првиот тикет влогот е 1 €, а коефициентот 2,00. Доколку тикетот е добитен влогот за следното кладење се дуплира, а профитот изнесува 1 €.

Кај вториот тикет влогот е 2 €, коефициентот е 2,00. Доколку тикетот е добитен влогот се дуплира а профитот изнесува 2 €.

 

Третиот тикет е со влог од 4 €, коефициентот е исто 2,00. Ако тикетот е добитен тогаш влогот повторно се дуплира, а прифотот е 4 €.

Четвртиот тикет е со влог од 8 € и ако тикетот е добитен тогаш кругот се затвора. Вкупниот осварен профит изнесува 15 €. Како идеален случај е низа од 5 погодоци. Па така гледаме дека профитот е еднаков на 15 патити зголемен почетен влог.

 

После ова следува прашањето, но што ако тикетот не е добитен? Одговорот е многу едноставен затоа што се враќаме на почетокот на низата и започнуваме со нов круг. Се започнува со тикетот со број 1, и влог од 1 €. Небитно на кој дел од низата ќе паднете, вие може да изгубите само 1 €.

Комбиниран облог кој се состои од Фибоначчи низа

Овој систем на кладење е исто така добар за почетници или за оние кои можат да дојдат до поголеми добивки, но на подолги стази. Фибоначчи системот на кладење се базира на едноставна низа на аритметичка прогресија, на двата последни броја во низата.

Низата се состои од броеви : 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 89 – 144 – 233 – 377 – 610…

Условите за успешно кладење со овој систем се:

 • Формирање на почетна банка
 • Почетен влог од 3 % од износост на банката
 • Одредување на вредноста на една единица – 1 единица = 3% од банката
 • Коефициент за кладење со минимална вредност од 2,00

Правила кои треба да се следат:

Избираме една низа, како на пример : 1 – 2 – 3 – 5 – 8. Принципот на овој систем е многу едноставен. Претпоставуваме дека секој број претставува еден степен. Ако промаршиме некој од степените, одиме на следниот степен, односно следниот број во низата. Кога ќе погодиме се спуштаме два степени надолу, односно два броја пониско во низата. Наведениот број во низата ни претставуваат единици.

Суштината на овој систем е играчот со секоја добивка да покрива две претходни промаршувања.

Пример:

Банката ни е со вредност од 100 €, почетниот влог е 3 % или 3 €.  Системот на единици е 1 – 2 – 3 – 5 – 8.

 

Степен 1: Влогот изнесува една единица (3 €), коефициентот е 2,00. Ако тикетот е добитен остануваме на истиот степен и продолжуваме со влог од 3 €. Ако тикетот е промаршерен одиме на следен степен и влогот е 2 единици.

Степен 2: Сега влогот е две едници (6 €). Доколку тикетот биде добитен се враќаме на претходниот степен, доколку не е добитен одиме на следен степен односно 3 единици.

И така продолжуваме се додека не ја исполниме низата. Постојат разни комбинации од овој систем на кладење. Има такви играчи кои сакаат брзо да дојдат до голем профит, па кога ќе бидат добитни се спуштаат само еден степен (наместо два степени).

 

Систем „рулет“ кладење

Кај рулет кладењето условите се следни:

 • Формирате своја банка
 • Влогот е 10% од банката
 • Една едница е 10% односно толку е еден влог
 • Коефициентот е минимум 3,00

Правилата кај овој систем се:

Правите табела од 6 колони. Секој од броевите во низата претставува единица. Влогот на еден тикет е еднаков на сумата од првиот и последниот број на табелата. Ако табелата има броеви 1, 2, 3, 4, 5, 6, почетниот влог е 1+6 = 7 единици. Тикетот мора да има минимално 4 парови.

Во случај тикетот да е добитен : Ги тргнувате 1 и 6 од табелата и продолжувате да се кладите понатаму. Овој пат ги собирате првиот и последен број од табелата (2+5) за да го одредите влогот. Продолжувате се додека не ги тргнете сите броеви од табелата.

Во случај тикетот да не е добитен: Додајте го следниот број во табелата (7) па одново поченете со собирање на првиот и последниот број (1+7 = 8). Тоа го одредува вашиот следен влог.

Играчот кај овој систем само го одредува лимитот до кој број сака да игра. Најчесто се игра до бројот 10.  Доколку во табела остане само еден број тогаш тоа е следниот влог.

tiket-na-denot

Петтокужен систем за комбиниран облог

Исто и кај овој петтокружен систем постојат услови а тоа се:

 • Формирање на банка
 • Почетен влог од 3 % од банката
 • Коефициент по кладење мора да биде од минимум 3,00
 • Еден тикет содржи максимално 3 случувања

Кога се работи за овај систем, правилата се следни:

Системот се состои од 5 добитни кругови. После нив се пресметува состојбата на банката и на таа основа се формира влог за новиот систем кој повторно изнесува 3% од банката. Добитниот круг се завршува кога имаме два добитни тикети.