Форум за кладење петставува место каде ќе бидат „собрани“ сите љубители на спортското кладење. Форумот за кладење му овозможува на корисниците да го излагаат:

  • своето мислење
  • да коментираат
  • даваат сугестии и критики

Но важно е да се напомене дека притоа треба да се придржуваат до одредени правила кои се поставени од страна на администраторите на форумот. Правилата се одредуваат во зависност од форумите, секој форум е со поинакви правила.

Постојат различни видови на форуми – форум за кладење

Постојат многу типови на форуми. Теми поврзани со кладење може да најдете и на општите форуми. На тие форуми има теми на кои може да се дискутира за кладење, но не ги препорачуваме. Причина за тоа што не ги препорачуваме е „видот“ на заедницата. Луѓето кои се во тие општи заедници, претежно даваат мислење за различни теми. Но на форумите кои се стриктно за кладење вие ќе најдете луѓе кои се интересираат само за таа бранша. Квалитетот на тие мислења е многу поразличен, за разлика од оние на општите форуми. Но оваа статија ќе ги разгледуваме оние форуми кои се наменети стриктно за кладење.

Правила на форумот за кладење

Секој форум располага со различни правила, до кои мора корисниците да се придржуваат. Правилата на форумот ги воспоставува сопственикот односно администраторот на тој форум. Исто така администраторот го задржува правото за промена на постоечките и носење на нови правила, независно дали се согласуваат членовите.

Со пријавувањето, т.е зачленувањето на форумот вие прифаќате дека ќе се придржувате до правилата и прописите. И должни сте да ги почитувате, доколку некој не ги почитува и не се придржува до нив ќе биде прописно санкциониран. Завнисно од тежината на прекршокот, ќе му биде доделена опомена или во крајна мера ќе биде исклучен од форумот. Дозволени граници на прекршок се различни на сите форуми. Има форуми каде администраторите не се толку ригорозни, но има и онакви каде правилата се строги. А и строго се применуваат.

Администраторите имаат можност за банирање на IP адреса, корисничко име и е-маил адреса. Па така на тој начин имаат потполна контрола до она што се случува на нивните форуми.

Членовите имаат право да му сугерираат на администраторите на спортските форуми

Доколку некој не ги почитува правилата на форумот или навредува и провоцира по било која основа може да го пријавите кај администраторите. Администраторот или модераторот е должен да преземи соодветни мерки, со цел заедницата да може нормално да функционира. Важно при такви ситуации е членовите да не превземаат никакви акции оти тогаш настанува голем хаос, и се оневозможува правилно функционирање.

Пронајдете ги вистиниските информации на форум за кладење

Форумите за кладење се одлучни за збогатување со знаење и информации. Информацијата е клучна за се. Но никогаш немојте да дозволите да ве повлече туѓо мислење за кладење на „сигурно“ со сите средства со кои располагате. Имајте на ум, никогаш сите јајца во ист кош, тоа е клучно правило за било какво менаџирење со парите. Една од најважните работи кај кладењето е собирање информации, статистики и анализи.

Форумите се одлични за таа намена. Вие имате контакт, со многу луѓе кои имаат различни сфаќања и гледишта на една иста тема. Па така на тој начин вие може да соберете информации од повеќе извори и на крај да донесете правилен и коректен заклучок.

Теми на форумите за кладење

Темите на форумите за кладење ги опфаќаат скоро сите погледи и бранши. Добро е тоа што доколку не може да ја најдете темата која Вас ве интересира тогаш може да ја отворите како нова и да го споделите вашето мислење, но и да го прочитате мислењето на другите корисници на форумот. На добро развиените форуми, кои воедно имаат и голема мрежа на корисници, ретки се темите кои не се опфатени.

Исто така на форумите за кладење се креираат и актуелни теми, како на пример за тековни натпревари, предлог типови, статистики и анализи од други корисници и слично.

На форумите исто така може да најдете и информации за начинот на уплата. Исто така ќе пронајдете и теми кои се индиректно поврзани со кладењето. Како на пример, во која банка, каков тип на сметка да отворите. Да прочитате мислења и коментари од други членови на тие теми и слично.

Форум за кладење

Форумот како алатка за професионално кладење

За да остварите профит при кладење, важен е пристапот кон кладењето. Ние го препорачуваме оној „професионален“ пристап. Тој пристап се базира на кладење за кое сте добро информирани и имате познавања. Важно при кладењето е да сте добро информирани и да знаете во што се впуштате. Препорачуваме да се кладите на лиги и тимови кои добро ги познавате, а за оние кои не ги познавате може да се информирате со помош на форуми или слични алатки.